• SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja
  • SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja
  • SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja

Laboratorija

Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku i istraživačku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja, zaštita životinja od zaraznih bolesti, otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti...

DJELATNOST

Patomorfološka ispitivanja, Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala, Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla, Parazitološka ispitivanja, Serološka ispitivanja Molekularne metode, Virusološka ispitivanja,..

POLITIKA KVALITETA

se ostvaruje uspostavljanjem i primjenom uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta koji obezbjeđuje kvalitet ispitivanja, kao i korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima...

NAŠE USLUGE

PATOMORFOLOŠKA ISPITIVANJA

Obdukcija, Patoanatomski pregled, Izrada patohistoloških preparata, Određivanje starosti lisica i drugihkarnivora, Određivanje konzumiranja mamaca kod lisica i drugih karnivora...

Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala

Bakteriološki pregled materijala - aerobno, Bakteriološki pregled materijala - anaerobno, Bakteriološki pregled materijala - mikroaerofilno,

Bakteriološki pregled mlijeka ..

Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla

Određivanje prisustva Salmonella vrsta, Određivanje prisustva i broja Listeria Monocytogenes,  Određivanje broja E . coli , Određivanje broja ...

Parazitološka ispitivanja

Pregled krvnih razmaza
Nativni preparat na kokcidije
Pregled kutanih isječaka na ektoparazite
Trihinoskopski pregled mesa - metod kompresije ...

Serološka ispitivanja

Bruceloza – Puferizovani Brucella antigen test (RB)
Bruceloza – (cELISA test)
Bruceloza – (iELISA test)
Bruceloza -(RVK)
Leukoza – (ELISA test)

Molekularne metode

Ekstrakcija nukleinskih kiselina
Identifikacija genoma virusa avijarne influence (Real-time RT-PCR)
Identifikacija genoma virusa New Castle bolesti (Real-time RT-PCR)Identifikacija genoma ...

Virusološka ispitivanja

Bjesnilo –izolacija na ćelijskim kulturama 
Bjesnilo – direktna fluorescencija
Klasična kuga svinja (ELISA)
Virusna hemoragična septikemija pastrmki (ELISA) ...
 

Ostalo

Vađenje krvi
Uzimanje uzoraka hrane životinjskog porijekla za laboratorijsko ispitivanje
Uzimanje briseva/otisaka za kontrolu higijene procesa ISO 18593
Uzimanje uzoraka stočne hrane za ...

RIJEČ DIREKTORA

Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počela je sa svojim radom 2005. godine i predstavlja jedinu laboratoriju ove vrste u Crnoj Gori. Osnovana kao specijalističko-dijagnostička i istraživačka ustanova u oblasti veterinarstva za obavljenje poslova od javnog interesa, Specijalistička veterinarska laboratorija ima zadatak da obezbijedi blagovremenu laboratorijsku dijagnostiku bolesti domaćih životinja na teritoriji Crne Gore, kao i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla.


Nimalo jednostavnom zadatku, zaposleni Specijalističke veterinarske laboratorije su pristupili veoma odgovorno i tokom ovih godina, rezultatima svog rada, uspjeli da Laboratoriju pozicioniraju kao nezamjenjivu...

S poštovanjem,

mr Dejan Laušević, DVM

Poslednje novosti

Još jedan doktor nauka u Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji

Leave review
Naša draga koleginica diplomirani biolog i specijalista tehnološke mikrobiologije Ivana Zuber Bogdanović doktorirala je 30.06.2020. godine na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, čime je stekla zvanje doktora veterinarskih nauka.
Read More

O nama

Javna ustanova „Specijalistička veterinarska laboratorija“ osnovana je je odlukom Vlade Republike Crne Gore od 07. 10.2004. godine (Sl. list 68/2004), a zvanično je počela sa radom 01.03. 2005. godine. Specijalistička veterinarska laboratorija (SVL) se nalazi u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona bb.

 

JU Specijalistička veterinarska laboratorija je nasljednica Dijagnostičko-veterinarske stanice koja je formirana davne 1950. godine u tadašnjem Titogradu. Ona se preko Veterinarskog zavoda i Centra za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo (koji je bio dio Biotehničkog instituta) transformisala u današnju Specijalističku veterinarsku laboratoriju.  Jedina je veterinarska laboratorija na prostoru Crne Gore. U potpunosti je u državnom vlasništvu. Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja i zaštite životinja od zaraznih bolesti...